Role of Buffer Layers of High Power GaAs MESFETs for Higher Output Power

Junichiro Takeda, Hitachi Cable
Yohei Otoki, SCIOCS
Tadayoshi Tsuchiya, Hitachi Cable
Takeshi Meguro, Hitachi Cable
Yukio Sasaki, Hitachi Cable