Jyun-Hao Liao

 • May 02, 2019 // 3:40pm – 4:30pm

  18.7 200 V – 20 A AlGaN-GaN MIS-HEMTs on Silicon Substrate with 60 mm Gate Width

  Chia-Jui Yu, National Tsing Hua University
  Tz-Chau Lin
  Chien-Ju Chen
  Jyun-Hao Liao
  Meng-Chyi Wu, National Tsing Hua University, Hsinchu
  Download Paper