Toshihiko Shiga and Hitoshi Watanabe

Mitsubishi Electric Corporation