Yasuhiro Kunitsugu

Mitsubishi Electric Corporation